Easy to Learn Korean 1396 – Phobias (part two).

1396-Phobias 2 Continue reading

Easy to Learn Korean 1395 – Phobias (part one).

1395-Phobias 1 Continue reading

Easy to Learn Korean 1321 – Frightened and terrified.

1321-Frightened and terrified Continue reading